فایل های علوم انسانی – پایان نامه ی بررسی علل افسردگی در زنان ۶۵-۲۵ سال. doc


              نوع فایل: word قابل ویرایش ۳۰ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: افسردگى هر چند كه از شايعترين اختلالات روانى انسان است، با این حال شايد بيش از هر اختلال روانى ديگر ناشناخته مانده يا در تشخيص آن اشتباه مى‏شود. يكى از علل پنهان ماندن و عدم تشخيص افسردگى، در آميختن آن با غمگينى معمولى است. در زندگى هر كس موقعيتهايى پيش مى‏آيد كه خواه ناخواه او را غمگين مى‏سازد، اما اين حالت با آشفتگى واقعى روانى و تقليل بينش معنوى شخص همراه نيست. برعكس، افسردگى حالتى است كه بر كيفيت خلق شخص تاثير عميق گذاشته و نحوه ادراك او را از خويش و از محيطش دگرگون مى‏سازد. اين بيمارى اختصاص به يك طبقه معين اجتماع يا كشور بخصوصى ندارد. علائم زجر دهنده آن را در ميان مردم از ثروتمند و فقير گرفته تا دانشمند و بيسو …

بیشتر بخوانید

فایل های علوم انسانی – بررسی شناسایی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگري در جزیره قشم و تاثیر توسعه آن بر وضعیت منطقه


پایاین نامه حاضر شامل ۵ فصل زیر می­باشد: فصل اول : کلیات فصل دوم: مبانی نظری فصل سوم: روش تحقیق فصل جهارم : نتایج تحقیق فصل پنجم: نتیجه گیری   اهداف و سولات تحقیق به صورت زیر می­باشد: اهداف مشخص تحقيق شناسايي مشكلات توسعه صنعت گردشگري و عوامل موثر در جذب گردشگر در جزيره قشم و راه حلهاي آن وبررسي تاثير توسعه گردشگري بر وضعيت منطقه سؤالات تحقیق ۱- آیا جذابيت هاي طبيعي واكوتوريسم در تقاضای مسافربه قشم تاثير دارد. ۲- آیا جذابيت هاي آثار تاريخي در تقاضای مسافربه قشم تاثير دارد. ۳- آیا جذابيت هاي اماكن خريد، و بازارها در تقاضای مسافربه قشم تاثير دارد. ۴- آیا جذابيت هاي فرهنگي هنري در تقاضای مسافربه قشم تاثير دارد. ۵- آیا وضعيت حمل و نقل در تقاضای مسافربه قشم تاثیر دارد. ۶- آیا اماكن اقامتي خدماتي در تقاضای مسافربه قشم تاثیر دارد. ۷- آیا احساس امنيت در تقاضای مس …

بیشتر بخوانید

فایل های علوم انسانی – پایان نامه ی بررسي ميزان تشويق در جهت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مدارس مقطع راهنمايي منطقه شبستر. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش ۷۰ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: در اين تحقيق نقش تشويق را در پيشرفت تحصيلي دانش آموزا ن دختر مدا رس را هنما يي در منطقه شبستر بررسي شده است كه در آن با استفا ده از پرسشنا مه اي نظر دانش آموزا ن را در مورد تشويق مورد مطا لعه قرار مي دهيم و نظرا ت دانشمندا ن مختلف را دراين بحث آورده ايم و سوالا ت را مورد تجزيه و تحليل قرار داده ونتيجه گيري كرده ايم و پيشنها داتي را ارائه داده ايم.   مقدمه: بي شك آينده هر جا معه اي به كيفيت و كار آيي آموزش آن كشور بستگي دارد از اين رو هر چه كار آيي و بهره دهي برنا مه هاي آموزشي موثر تر و مفيد تر باشد جا معه ي فرد سلام ت و سعا دت بيشتري خواه د يافت و از طرفي كا را ي و بهره دهي برنا مه هاي آموزش زما ني بيشتر خواه د بود كه از روش …

بیشتر بخوانید

فایل های علوم انسانی – پایان نامه ی ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد. doc


              نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۴۰ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   موضوع تحقيق: ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد   تعريف مسئله مورد پژوهش: نماز يك نياز حقيقي و ضروري انسان است و به ميزان ضرورتي كه براي فرد و اجتماع دارد داراي فايده ها و ‎آثار نيكوي فردي و جمعي است و به همان نسبت كه وجود آن منشأ بركات و خيرات است فقدان آن زيانبار است در آيات قرآني و روايات اسلامي هم بسياري از فوايد و آثار نيكوي آن مذكور است و هم زيانهاي فردي و جمعي ناشي از ترك آن آمده است. نماز حقيقي موجب نجات كلي و همه جانبه است انسان را از آفتها و آسيب ها و فرجام هاي ناگوار رها مي سازد و باب رحمت يزدان را به رويش مي گشايد. نماز ديوار بلندي در برابر شيطانهاست و فرد و جامعه نمازگزار را از حمله و آسيب آنان ن …

بیشتر بخوانید

فایل های فنی و مهندسی – پروژه بررسی منطقه ۵ اصفهان (سنگتراشها). doc

            نوع فایل: word قابل ویرایش ۲۵۰ صفحه   جايگاه و موقعيت منطقه: منطقه پنج در جنوب غربي اصفهان و در دامنه هاي شمالي كوه صفه قرار گرفته است. اين منطقه از شمال به رودخانه زاينده رود و معابر حاشيه آن يعني بلوار هاي ملت، سعدي و عبدالله خان،‌از شرق به خيابان چهارباغ بالا، از غرب به ادامه بلوار عبدالله خان و خيابان ورودي شهرك امير حمزه و از جنوب به خيابان كمكي ارتش محدود است. بر اساس تقسيمات طرح جامع اين منطقه جزو محدوده،مركزي، مركزي شهر ئ يكي از مناطق ششگانه آن به شمار مي رود. مساحت اين منطقه بنا به محاسبات طرح تفصيلي معادل ۸/۸۹۳ هكتار و برابر ۵۷/۶ درصد مساحت شهر اصفهان و ۱/۱۱ درصد مساحت محدوده مركزي آن است. منطقه پنج كوچكترين منطقه در محدوده مركزي اصفهان به شمار مي رود. به لحاظ ساختار كالبدي، اجتماعي و اقتصادي ويژه، اين منطقه جزو فضاهاي با ا …

بیشتر بخوانید