فایل های علوم انسانی – پایان نامه ی بررسی علل افسردگی در زنان ۶۵-۲۵ سال. doc


              نوع فایل: word قابل ویرایش ۳۰ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: افسردگى هر چند كه از شايعترين اختلالات روانى انسان است، با این حال شايد بيش از هر اختلال روانى ديگر ناشناخته مانده يا در تشخيص آن اشتباه مى‏شود. يكى از علل پنهان ماندن و عدم تشخيص افسردگى، در آميختن آن با غمگينى معمولى است. در زندگى هر كس موقعيتهايى پيش مى‏آيد كه خواه ناخواه او را غمگين مى‏سازد، اما اين حالت با آشفتگى واقعى روانى و تقليل بينش معنوى شخص همراه نيست. برعكس، افسردگى حالتى است كه بر كيفيت خلق شخص تاثير عميق گذاشته و نحوه ادراك او را از خويش و از محيطش دگرگون مى‏سازد. اين بيمارى اختصاص به يك طبقه معين اجتماع يا كشور بخصوصى ندارد. علائم زجر دهنده آن را در ميان مردم از ثروتمند و فقير گرفته تا دانشمند و بيسو …

بیشتر بخوانید

فایل های علوم انسانی – پایان نامه ی بررسي ميزان تشويق در جهت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مدارس مقطع راهنمايي منطقه شبستر. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش ۷۰ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: در اين تحقيق نقش تشويق را در پيشرفت تحصيلي دانش آموزا ن دختر مدا رس را هنما يي در منطقه شبستر بررسي شده است كه در آن با استفا ده از پرسشنا مه اي نظر دانش آموزا ن را در مورد تشويق مورد مطا لعه قرار مي دهيم و نظرا ت دانشمندا ن مختلف را دراين بحث آورده ايم و سوالا ت را مورد تجزيه و تحليل قرار داده ونتيجه گيري كرده ايم و پيشنها داتي را ارائه داده ايم.   مقدمه: بي شك آينده هر جا معه اي به كيفيت و كار آيي آموزش آن كشور بستگي دارد از اين رو هر چه كار آيي و بهره دهي برنا مه هاي آموزشي موثر تر و مفيد تر باشد جا معه ي فرد سلام ت و سعا دت بيشتري خواه د يافت و از طرفي كا را ي و بهره دهي برنا مه هاي آموزش زما ني بيشتر خواه د بود كه از روش …

بیشتر بخوانید

فایل های علوم انسانی – پایان نامه ی بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه . doc


              شهرستان رباط کریم در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۵ نوع فایل: word قابل ویرایش ۸۵ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: هدف از اين پژوهش بررسي تأثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط‌كريم در سال ۸۶-۸۵ مي‌باشد. روش پژوهش در اين تحقيق روش آزمايشي بود. كه در اين پژوهش ابتدا ۲۰۰ نفر با روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي انتخاب شد كه پس از انجام پيش آزمون از بين آنها دانش‌آموزاني كه كمترين نمره سازگاري را كسب نمودند ۳۰ نفر به صورت تصادفي انتخاب و به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم گرديدند. جهت اندازه‌گيري داده‌ها از پرسشنامه‌ها سازگاري سينها و سينگ (۱۹۹۳) كه شامل ۶۰ سؤال كه حوزه‌هاي عاطفي، اجتماعي و آموزشي دانش‌ …

بیشتر بخوانید

فایل های علوم انسانی – پایان نامه ی ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد. doc


              نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۴۰ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   موضوع تحقيق: ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد   تعريف مسئله مورد پژوهش: نماز يك نياز حقيقي و ضروري انسان است و به ميزان ضرورتي كه براي فرد و اجتماع دارد داراي فايده ها و ‎آثار نيكوي فردي و جمعي است و به همان نسبت كه وجود آن منشأ بركات و خيرات است فقدان آن زيانبار است در آيات قرآني و روايات اسلامي هم بسياري از فوايد و آثار نيكوي آن مذكور است و هم زيانهاي فردي و جمعي ناشي از ترك آن آمده است. نماز حقيقي موجب نجات كلي و همه جانبه است انسان را از آفتها و آسيب ها و فرجام هاي ناگوار رها مي سازد و باب رحمت يزدان را به رويش مي گشايد. نماز ديوار بلندي در برابر شيطانهاست و فرد و جامعه نمازگزار را از حمله و آسيب آنان ن …

بیشتر بخوانید

فایل های علوم انسانی – پایان نامه ی بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر. doc


              نوع فایل: word قابل ویرایش ۹۵ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده به دو دسته فرضیه های کلی که شامل رابطه بین اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران دارای تفاوت است و فرضیه های جزئی که شامل بررسی تفاوت بین هیجان پذیری – وسواس – گوشه گیری – پارانویا و افسردگی و پرخاشگری بی قراری و رفتار ضد اجتماعی بین دختران و پسران شهرستان ابهر پرداخته که جامعه آماری مورد مطالعه دو تحقیق حاضر عبارتند از دانش آموزان مقطع راهنمایی است که ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون اختلالات رفتاری بر روی آنها اجرا گردیده و جهت آزمون فرضیه ها از روش t متغییر مستقل استفاده گردیده که نت …

بیشتر بخوانید