X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل تک روم

دانلود مقاله نهضت تولید علم جنبش نرم افزاری


این مقاله نهضت تولید علم_جنبش نرم افزاری  باشد.

4 صورت ورد

شما میتوانید قسمتی متن مقاله مشاهده بفرمایید.

نهضت تولید علم ( جنبش نرم افزاری )

منظور جنبش نرم افزاری تدبیر حرکت اصلاح سازکارهای تولید علم مناسب نیاز جامعه است.

عده معتقدند جنبش حوزه صنعت : تکنولوژی  مطالعات پیرامون اهمیت ویژه هی دارد زیرا توسعه نیافتگی نهادهای صنعتی علمی کشور موجب بحران اجتماعی مانند فقر بیکاری مهاجرت متخصصین گردد اما واقعیت فراتر است: عرصه جنبش نرم افزاری تمام دانش معارف بشری است. نهضت نرم افزاری هدف: فقط تولید علم اندیشه صنعتی نیست بلکه جنبش تحول تکامل قلمرو ادبیات فرهنگ اخلاق عمومی جامعه هست.

در ایجاد یک نهضت علمی توان چند عامل مهم توجه داشت. یک طرف ایجاد امکانات شرایط محیطی لازم: دوم امادگی ذهنی باورهای شناختی سوم برنامه ریزی دقیق جهت رسیدن اهداف مشخص تعریف شده.

نواوری علمی مستلزم دو مولفه جدی است: یکی قدرت علمی دیگری جرئت علمی. نتیجه جنبش نهضت یک حرکت اجتماعی ایجاد تحول مثبت روند تولید علم است. جنبش مستلزم بسیج و اراده عمومی است: همچنین باید مداوم دارای ثبات رویه باشد.

از جمله عوامل بسیار اهمیت تولید علم بکارگیری متدلوژی منظم علم همان روش تحقیق حل مسائل بررسی پدیده اجتماعی طبیعی است. محقق بکارگیری روش علمی بررسی حقایق پرداخته تعبیر تفسیر منظم دانش نو تولید کرده زمینه جهت تدوین نظریه فراهم سازد.

اموزش عالی سنبل اموزش، تفکر، تحقیق تولید دانش است. لذا یکی شیوه اساسی کمک فرایند تولید علم، ایجاد ارتباط بین دانشگاه جامعه، تاکید تحقیق جای تقلید نظام اموزش عالی انطباق رشته تحصیلی دانشگاهی محتوای نیازها ساختار جامعه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی فرهنگی باشد.

تولید علم باید جهت دار باشد جهت اصلحی هر کشور شاخص نظام برنامه توسعه کشور تعیین کند هیچ یک کشورهای توسعه یافته ارتباط تولید علم خارج روند عمل نکرده نمی کنند.

از جا دنیای کنونی قدرت اقتدار دانایی اندیشمندی تعریف شود لذا تولید علم دانایی نظریات فکری حوزه مختلف علوم یکی ابزارهای مهم کسب قدرت است. سال اخیر وزارت علوم، تحقیقات فناوری شعار« توسعه علمی شرط بقا جهان امروزی» ترویج کند.

اهمیت تولید علم اندازه اهمیت تولید خون بدن باشد توان تولید علم تولید خون جامعه بدن انسان تشبیه کرد. جهان امروز سرعت رو رشد باشد عدم توجه تولید علم منزله مرگ علمی خود موجب عقب افتادگی تمام جنبه اقتصادی، فرهنگی سیاسی یک جامعه شود. بنابراین لازم کشور ما زمینه رشد علم فراهم تلاش گسترده زمینه صورت گیرد امر میسر نخواهد مگر حمایت دریغ دولت.

نهضت ازاداندیشی

دو گونه ازادی انسان وجود دارد: ازادی تفکر ازادی عقیده. ازادی تفکر ناشی همان استعداد انسانی بشر تواند مسائل بیندیشد. استعداد بشری حتما باید ازاد باشد. پیشرفت تکامل بشر گرو ازادی اما ازادی، خصوصیت دیگری دارد منشا بسیاری عقاید یک سلسله عادت وتقلیدها تعصب است. عقیده معنا نه تنها راه گشا نیست عکس نوعی انعقاد اندیشه حساب اید. یعنی فکر انسان چنین حالتی عوض باز فعال باشد بسته منعقد شده است. ودر جا قوه مقدس تفکر دلیل انعقاد وابستگی درون انسان اسیر زندانی شود. هر مکتبی ایدئولوژی خود ایمان، اعتقاد اعتماد داشته باشد ناچار باید طرفدار اندیشه ازادی تفکر باشد.   

اگر ازاداندیشی تحقق پیدا نکند نهضت علمی امری نشدنی محال است؛ چرا عوامل مهم ایجاد هر تحولی وجود ازادی است. اگر اشکالات ایرادات علمی شناخته مطرح نشود خواه خاطر عدم شناخت خاطر عدم جرئت ابراز هیچ تحول حرکتی زمینه نخواهیم داشت. ازاد اندیشی باید محیط علمی وجود داشته باشد زیرا چنین محیطی یک ضرورت است. واژه ازادی مطلوب زیباست ولیکن اگر مجاورت خرد اندیشه دور تعصب ناامنی نباشد سرنوشتی جز تباهی سرکشی رقم نخواهد زد. لذا محیط علمی مطلوب مکان ممکن فضای ازاد اندیشانه حاکم چنین محیط مهم شرط لازم چنین خواسته روشنی توان ممیزات اساسی میان جوامع ازاد جوامع فرد اندیش همدیگر تمییز داد.   

البته ازادی اندیشه وازاد اندیشی همیشه وجود دارد مسئله قابل طرح باز گردد موضوع چقدراندیشه زمینه بروز خواهند داشت. جامعه خود مدعی باشد اندیشه برتر فکر برتر وجود دارد بروز اندیشه مختلف ترسی ندارد اگر ترسی وجود داشته باشد مربوط اندیشه مختلف جریان جامعه واقعیت اصل خود کتمان کنند بایستی کاری زمینه انجام داد اندیشه افکار مختلف واقعیت نظر خود مخفی نکنند.

 این مقاله قیمت 2500 تومان فروش میرود اما من مقاله تخفیف 60 درصدی قائل شده ام بتوانید حداکثر استفتده مقاله ببرید.

 

در صورت داشتن مشکل شماره تلفن پیامک بزنید:09100946403


1 2 3 >>