فایل های علوم انسانی – پایان نامه ی بررسی علل افسردگی در زنان ۶۵-۲۵ سال. doc


              نوع فایل: word قابل ویرایش ۳۰ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: افسردگى هر چند كه از شايعترين اختلالات روانى انسان است، با این حال شايد بيش از هر اختلال روانى ديگر ناشناخته مانده يا در تشخيص آن اشتباه مى‏شود. يكى از علل پنهان ماندن و عدم تشخيص افسردگى، در آميختن آن با غمگينى معمولى است. در زندگى هر كس موقعيتهايى پيش مى‏آيد كه خواه ناخواه او را غمگين مى‏سازد، اما اين حالت با آشفتگى واقعى روانى و تقليل بينش معنوى شخص همراه نيست. برعكس، افسردگى حالتى است كه بر كيفيت خلق شخص تاثير عميق گذاشته و نحوه ادراك او را از خويش و از محيطش دگرگون مى‏سازد. اين بيمارى اختصاص به يك طبقه معين اجتماع يا كشور بخصوصى ندارد. علائم زجر دهنده آن را در ميان مردم از ثروتمند و فقير گرفته تا دانشمند و بيسو …

بیشتر بخوانید

فایل های علوم انسانی – پایان نامه ی بررسي ميزان تشويق در جهت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مدارس مقطع راهنمايي منطقه شبستر. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش ۷۰ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: در اين تحقيق نقش تشويق را در پيشرفت تحصيلي دانش آموزا ن دختر مدا رس را هنما يي در منطقه شبستر بررسي شده است كه در آن با استفا ده از پرسشنا مه اي نظر دانش آموزا ن را در مورد تشويق مورد مطا لعه قرار مي دهيم و نظرا ت دانشمندا ن مختلف را دراين بحث آورده ايم و سوالا ت را مورد تجزيه و تحليل قرار داده ونتيجه گيري كرده ايم و پيشنها داتي را ارائه داده ايم.   مقدمه: بي شك آينده هر جا معه اي به كيفيت و كار آيي آموزش آن كشور بستگي دارد از اين رو هر چه كار آيي و بهره دهي برنا مه هاي آموزشي موثر تر و مفيد تر باشد جا معه ي فرد سلام ت و سعا دت بيشتري خواه د يافت و از طرفي كا را ي و بهره دهي برنا مه هاي آموزش زما ني بيشتر خواه د بود كه از روش …

بیشتر بخوانید

فایل های علوم انسانی – پایان نامه ی بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه . doc


              شهرستان رباط کریم در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۵ نوع فایل: word قابل ویرایش ۸۵ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: هدف از اين پژوهش بررسي تأثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط‌كريم در سال ۸۶-۸۵ مي‌باشد. روش پژوهش در اين تحقيق روش آزمايشي بود. كه در اين پژوهش ابتدا ۲۰۰ نفر با روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي انتخاب شد كه پس از انجام پيش آزمون از بين آنها دانش‌آموزاني كه كمترين نمره سازگاري را كسب نمودند ۳۰ نفر به صورت تصادفي انتخاب و به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم گرديدند. جهت اندازه‌گيري داده‌ها از پرسشنامه‌ها سازگاري سينها و سينگ (۱۹۹۳) كه شامل ۶۰ سؤال كه حوزه‌هاي عاطفي، اجتماعي و آموزشي دانش‌ …

بیشتر بخوانید

فایل های فنی و مهندسی – خرید و دانلودپایان نامه کارشناسی ارشدمهندسي شیمی عنوان : بررسی اثر گیاهان در پاکسازی خاکهای آلوده


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مھندسي شیمی- مھندسی محیط زیست عنوان : ارائه یک مدل ریاضی به منظور بررسی اثر گیاھان در پاکسازی خاکھای آلوده   چکیده رفع برخی از آلودگیھای خطرناک نظیر فلزات سنگین، ترکیبات نفتی، مواد رادیو اکتیو و حلالھای صنعتی از خاک با کمک گیاھان, از جمله روشھای پاکسازی است که استفاده از آن به دلایل مختلف روبه تزاید است. علل اقبال عمومی به فرآیند مذکور عبارتند از: عدم وجود ھرگونه اغتشاشی در محل، عدم وجود آلودگی ھای ثانویه نظیر آلودگی ھای صوتی، عدم نیاز به تکنیک – ھای پیچیده مھندسی برای پیاده سازی، با صرفه بودن به لحاظ اقتصادی و قابلیت استفاده برای گستره وسیعی از آلودگی ھا. با وجود آنکه در این راستا کوششھای آزمایشگاھی و تجربی زیادی صورت پذیرفته است، ولی متاسفانه علیرغم اھمیت بالای مفاھیم نظری و تئوری این پدیده، کمتر از این جنبه بدان پرداخته شده است. …

بیشتر بخوانید

فایل های علوم انسانی – پایان نامه ی بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر. doc


              نوع فایل: word قابل ویرایش ۹۵ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده به دو دسته فرضیه های کلی که شامل رابطه بین اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران دارای تفاوت است و فرضیه های جزئی که شامل بررسی تفاوت بین هیجان پذیری – وسواس – گوشه گیری – پارانویا و افسردگی و پرخاشگری بی قراری و رفتار ضد اجتماعی بین دختران و پسران شهرستان ابهر پرداخته که جامعه آماری مورد مطالعه دو تحقیق حاضر عبارتند از دانش آموزان مقطع راهنمایی است که ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون اختلالات رفتاری بر روی آنها اجرا گردیده و جهت آزمون فرضیه ها از روش t متغییر مستقل استفاده گردیده که نت …

بیشتر بخوانید