فایل های علوم انسانی – پایان نامه ی بررسی علل افسردگی در زنان ۶۵-۲۵ سال. doc


              نوع فایل: word قابل ویرایش ۳۰ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: افسردگى هر چند كه از شايعترين اختلالات روانى انسان است، با این حال شايد بيش از هر اختلال روانى ديگر ناشناخته مانده يا در تشخيص آن اشتباه مى‏شود. يكى از علل پنهان ماندن و عدم تشخيص افسردگى، در آميختن آن با غمگينى معمولى است. در زندگى هر كس موقعيتهايى پيش مى‏آيد كه خواه ناخواه او را غمگين مى‏سازد، اما اين حالت با آشفتگى واقعى روانى و تقليل بينش معنوى شخص همراه نيست. برعكس، افسردگى حالتى است كه بر كيفيت خلق شخص تاثير عميق گذاشته و نحوه ادراك او را از خويش و از محيطش دگرگون مى‏سازد. اين بيمارى اختصاص به يك طبقه معين اجتماع يا كشور بخصوصى ندارد. علائم زجر دهنده آن را در ميان مردم از ثروتمند و فقير گرفته تا دانشمند و بيسو …

بیشتر بخوانید

فایل های علوم انسانی – پایان نامه ی بررسي ميزان تشويق در جهت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مدارس مقطع راهنمايي منطقه شبستر. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش ۷۰ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: در اين تحقيق نقش تشويق را در پيشرفت تحصيلي دانش آموزا ن دختر مدا رس را هنما يي در منطقه شبستر بررسي شده است كه در آن با استفا ده از پرسشنا مه اي نظر دانش آموزا ن را در مورد تشويق مورد مطا لعه قرار مي دهيم و نظرا ت دانشمندا ن مختلف را دراين بحث آورده ايم و سوالا ت را مورد تجزيه و تحليل قرار داده ونتيجه گيري كرده ايم و پيشنها داتي را ارائه داده ايم.   مقدمه: بي شك آينده هر جا معه اي به كيفيت و كار آيي آموزش آن كشور بستگي دارد از اين رو هر چه كار آيي و بهره دهي برنا مه هاي آموزشي موثر تر و مفيد تر باشد جا معه ي فرد سلام ت و سعا دت بيشتري خواه د يافت و از طرفي كا را ي و بهره دهي برنا مه هاي آموزش زما ني بيشتر خواه د بود كه از روش …

بیشتر بخوانید

فایل های علوم انسانی – پایان نامه ی بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه . doc


              شهرستان رباط کریم در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۵ نوع فایل: word قابل ویرایش ۸۵ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: هدف از اين پژوهش بررسي تأثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط‌كريم در سال ۸۶-۸۵ مي‌باشد. روش پژوهش در اين تحقيق روش آزمايشي بود. كه در اين پژوهش ابتدا ۲۰۰ نفر با روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي انتخاب شد كه پس از انجام پيش آزمون از بين آنها دانش‌آموزاني كه كمترين نمره سازگاري را كسب نمودند ۳۰ نفر به صورت تصادفي انتخاب و به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم گرديدند. جهت اندازه‌گيري داده‌ها از پرسشنامه‌ها سازگاري سينها و سينگ (۱۹۹۳) كه شامل ۶۰ سؤال كه حوزه‌هاي عاطفي، اجتماعي و آموزشي دانش‌ …

بیشتر بخوانید

فایل های فنی و مهندسی – پایان نامه آماده: بررسی و کاربرد فناوری فیبر نوری و ساختار سیستم های مخابراتی – ۸۰ صفحه فایل ورد word


                سيستم‌هاي مخابرات فيبر نوري در اين بخش موضوع مخابرات تار نوري را تعريف كرده و نحوه برخورد خود با اين بحث را توضيح خواهيم داد . ما در اين بخش مزيتهاي زياد اين سيستم مخابراتي را بر ساير روشهاي ممكن مرور مي‌نمائيم و موارد استفاده آن را تشريح مي‌كنيم . اين موارد شامل تارها ، نور ، مخابرات ، مخابرات نوري و بالاخره سيستمهاي كامل مخابرات تار نوري هستند . وضعيت اجمالي يك سيستم كامل در اين بخش نشان داده مي‌شود . ۲-۱ سيستم مخابراتي پايه يك سيستم مخابراتي ، ، شامل فرستنده ، گيرنده و كانال اطلاعات است .                                      …

بیشتر بخوانید

فایل های فنی و مهندسی – پروژه بررسی منطقه ۵ اصفهان (سنگتراشها). doc

            نوع فایل: word قابل ویرایش ۲۵۰ صفحه   جايگاه و موقعيت منطقه: منطقه پنج در جنوب غربي اصفهان و در دامنه هاي شمالي كوه صفه قرار گرفته است. اين منطقه از شمال به رودخانه زاينده رود و معابر حاشيه آن يعني بلوار هاي ملت، سعدي و عبدالله خان،‌از شرق به خيابان چهارباغ بالا، از غرب به ادامه بلوار عبدالله خان و خيابان ورودي شهرك امير حمزه و از جنوب به خيابان كمكي ارتش محدود است. بر اساس تقسيمات طرح جامع اين منطقه جزو محدوده،مركزي، مركزي شهر ئ يكي از مناطق ششگانه آن به شمار مي رود. مساحت اين منطقه بنا به محاسبات طرح تفصيلي معادل ۸/۸۹۳ هكتار و برابر ۵۷/۶ درصد مساحت شهر اصفهان و ۱/۱۱ درصد مساحت محدوده مركزي آن است. منطقه پنج كوچكترين منطقه در محدوده مركزي اصفهان به شمار مي رود. به لحاظ ساختار كالبدي، اجتماعي و اقتصادي ويژه، اين منطقه جزو فضاهاي با ا …

بیشتر بخوانید