فایل های علوم انسانی – پایان نامه ی بررسي ميزان تشويق در جهت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مدارس مقطع راهنمايي منطقه شبستر. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش ۷۰ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: در اين تحقيق نقش تشويق را در پيشرفت تحصيلي دانش آموزا ن دختر مدا رس را هنما يي در منطقه شبستر بررسي شده است كه در آن با استفا ده از پرسشنا مه اي نظر دانش آموزا ن را در مورد تشويق مورد مطا لعه قرار مي دهيم و نظرا ت دانشمندا ن مختلف را دراين بحث آورده ايم و سوالا ت را مورد تجزيه و تحليل قرار داده ونتيجه گيري كرده ايم و پيشنها داتي را ارائه داده ايم.   مقدمه: بي شك آينده هر جا معه اي به كيفيت و كار آيي آموزش آن كشور بستگي دارد از اين رو هر چه كار آيي و بهره دهي برنا مه هاي آموزشي موثر تر و مفيد تر باشد جا معه ي فرد سلام ت و سعا دت بيشتري خواه د يافت و از طرفي كا را ي و بهره دهي برنا مه هاي آموزش زما ني بيشتر خواه د بود كه از روش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *